Hakkımızda

         1969 yılında Balıkesir/Manyas’ta doğdu. İstanbul Pertevniyal Lisesinde ki eğitimini yarıda bırakıp İslami İlim tahsiline başladı. Muhterem Üstadının yönlendirmesiyle önce bir sene kıraat sonrasında beş yıl ulumi arabiyye tahsili görüp Hocalık icazeti aldı. Bir taraftan Kur’an’ı hıfz ederken diğer taraftan tahsil gördüğü medresede sonrada diğer medreselerde eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. El’an İslami İlimlerin ihya ve neşrine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

 Ayrıca talebelik senelerinden itibaren Perşembe Dersleri olarak umama açık tefsir, hadis, tasavvuf, kıraat, fıkıh dersleri vermekte olup haftanın diğer belirli gün ve aylarında İstanbul ve semtlerinde zaman zamanda yurt dışı ve içinde davet edildiği yerlerde tebliğlerde bulunmaktadır.

Eğitim- Öğretim faaliyetlerinin haricinde İslami eğitime başladığı ilk yıllarda hocasının yönlendirmesi ile Muhterem Üstad Mahmud Ustaosmanoğlu’nun özel ve genelde etmiş olduğu sohbetlerini kaleme almaya başlamış sonraki süreçte bizatihi Muhterem Şeyhinin izni ile önce teksir yaparak yayınladığı sohpetlerini sonradan yine onun izniyle grup çalışmasına katılarak , “Sohbetler( 6 cilt), Risale-i Kutsiyye Tercemei (2 cilt)”  isimleriyle yayınlanmasında etkin olmuştur. Özelde de yine muhterem, Üstadının izniyle İrşadü’l Müridin, Tembihat isimli eserleri kaleme almıştır.

Ahıska Yayınevinin Muhterem Üstad hakkında yayınlamış olduğu bazı eserlerinde yazılar kaleme almakla birlikte Marifet Dergisinde de makaleleri yayınlanmaktadır.

Muhterem Üstadı Mahmud Ustaosmanoğlu’nun izni ile İslami ilimlerin farklı dallarında 40’ı aşkın kitap kaleme almış el’an aynı minval üzere Cenab-ı Hak’ın muvaffakıyyeti, Muhterem Üstadının dua ve hüsnü teveccühlerinin bereketi ile faaliyetlerine devam etmektedir.